Vores værdigrundlag

Vores værdiggrundlag

Herborg Friskole er en skole, hvor elevernes sundhed, trivsel og dannelse er omdrejningspunktet for en mangfoldighed af kreative, musiske og fysiske aktiviteter, der sigter mod at give eleverne en høj grad af faglig læring, samt glæde og livsmod.

På Herborg Friskole ønsker vi at skabe rammerne for et godt og velfungerende skole – hjemsamarbejde, hvor skole, forældre og elever har et fælles ansvar for elevernes trivsel og dannelse. Dette samarbejde kendetegnes ved medbestemmelse og medansvar for elevernes læring, således at parterne gensidigt oplever åbenhed og indflydelse.

Herborg Friskole finder det værdifuldt at drive skole, hvor omsorg, tryghed og gensidig respekt er bærende elementer i hverdagen, således at både børn og voksne opnår tillid til egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Derfor vægtes det højt, at skabe rummelighed, hvor der arbejdes bevidst med tolerance og respekt for forskellighed, så man undgår mobning og intolerance.

Herborg Friskole prioriterer undervisningen i grundfagene dansk, matematik og engelsk højt. Dette gælder såvel fagenes timetal som en løbende opkvalificering af fagenes indhold og lærernes kvalifikationer i takt med forskningen på området samt samfundsudviklingen. Endvidere tilrettelægges undervisningen således, at eleverne efter endt skolegang som minimum opfylder de fælles nationale slutmål fastsat af Undervisningsministeriet.

Herborg friskole ønsker at skabe en hverdag, hvor musik, kreativitet og bevægelse indgår som en naturlig og værdifuld del af undervisningen, for derigennem at bibringe eleverne motivation og glæde ved læring og skolegang, samt fremme betingelserne for elevernes koncentrationsevne og indlæring.

Det er skolens mål at styrke den enkelte elev ud fra egne forudsætninger i udviklingen til et helt menneske, der med ansvarlighed og livsmod tager aktiv del i det demokratiske samfund. Skolen vil møde den enkelte elev på elevens udviklingstrin, såvel fagligt som socialt, således at eleven opnår tillid til egne muligheder, potentialer og med tillid tør indgå i dialog og samspil med omverdenen.

Herborg Friskole ønsker at være en engageret og synlig skole, som gennem samarbejde med foreningsliv og institutioner medvirker til gensidigt at styrke udviklingen i lokalområdet.

Hvad kan Herborg Friskole tilbyde dit barn

Se nedenstående og læs mere om hvad vi kan tilbyde dit barn på vores friskole