Støtteforeningen

Den positive udvikling kommer af din støtte

Dit bidrag er med til at støtte den positive udvikling i friskolen og børnehuset.

Støtteforeningen spørger ind imellem efter praktisk hjælp. Vi forventer, at man som forældre bidrager til dette – på den ene eller anden måde. Alle opgaver – store som små – er lige vigtige. Vi er for eksempel med til servering ved arrangementer i Messecenter Herning og vi samler skrot-jern ind. Rengøring af Kuben efter forskellige arrangementer samt kagebagning, indsamling af genbrugs-lopper m.m. er også vigtige opgaver. Dertil kommer det årlige julemarked, som giver en god indtjening til Støtteforeningen.

De indsamlede penge går til ekstra-ønsker fra friskolen og børnehuset – og pengene går direkte til børnene. Vi har blandt andet givet tilskud til legeredskaber til legepladsen i skolegården, legetårn på børnehavens legeplads og legeredskab på vuggestuens legeplads (I øvrigt til glæde for hele byen), computere og interaktive tavler, elevmøbler, de årlige lejrskoler og studieturen til Berlin.

Alle med interesse i Friskolen og Børnehuset er velkommen til at melde sig ind.
Klik på linket og betal via http://www.6910herborg.dk/St%C3%B8tteforening

Tak til alle, der støtter os.

Kontakt venligst støtteforeningen direkte, hvis der er spørgsmål.

Vores politik for medlemskab af støtteforeningen

Medlemskab af Herborg friskoles Støtteforening koster årligt 150 kr. for en familie.
Medlemskabet er obligatorisk for alle skolefamilier med tilknytning til Herborg Friskole.
Alle med interesse i friskolen og børnehuset er velkommen til at melde sig ind.
Klik på linket og betal via http://www.6910herborg.dk/Støtteforening

Tak til alle, der støtter os.

Kontakt venligst støtteforeningen direkte, hvis der er spørgsmål.

Vedtægter

Her er vores vedtægter

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Herborg Friskoles Støtteforening og dens formål er:

  • At arbejde aktivt for en friskole i Herborg.
  • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for friskolens brugere.
  • At arbejde positivt for friskolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

§2 Medlemskab og Kontingent

Herborg Friskoles Støtteforening er upolitisk; og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Medlemskab opnås enten ved at have børn i skolen/børnehuset eller ved køb af medlemskort til Herborg Friskole Støtteforening.

§3 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt en repræsentant fra friskolens bestyrelse og friskolens leder; dog har de 2 sidstnævnte ikke stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. På generalforsamlingen vælges desuden hvert år to bestyrelsessuppleanter samt to revisorer.

§4 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5 Uddeling af økonomisk støtte

Uddeling af økonomisk støtte kan kun ske efter skriftlig ansøgning fra friskolen.

§6 Økonomi og Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. Det er revisorernes pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab og bilag. Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.

§7 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30. april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
5. Valg af to revisorer.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

På valg er i lige årstal 2 medlemmer – og ulige årstal 3 medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslag og afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt, blot et medlem ønsker dette. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§9 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§10 Stemmeret

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent inden generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§11 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§12 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Ved ophævelse af foreningen tilfalder dens midler en fond, der skal støtte lokale formål i Herborg.

Ovenstående vedtægter blev godkendt på den stiftende generalforsamling den 19. juni 2007.

Bestyrelsen

Formand
Nanna Bennetsen
nanna2003@live.dk
Tlf.: 50 99 46 09

Næstformand
Bettina Sørensen
bettesoerensen@hotmail.com
Tlf.: 53 30 19 82

Kasserer
Laura Clausen
laura_baltzer@hotmail.com
Tlf.: 25 16 91 70

Sekretær
Mette Leedsøe
m.leedsoe@mail.dk
Tlf.: 22 38 84 78

Menigtmedlem
Kenneth Roald Nielsen
kennethroald@gmail.com
Tlf.: 24414952

Herborg Friskole

Kontakt de forskellige afdelinger på Herborg Friskole og børnehus

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Eller ring på (+45) 97 17 17 01