Skolen

Vi står mål med de faglige krav

Herborg Friskole er grundtvig-koldsk og tilbyder undervisning fra 0.- 8. klasse med forberedelse til videreforløb i 9. klasse og efterfølgende en gymnasial eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 8. klasse afsluttes med studietur (sprog i praksis), skriftlige prøver og mundtlige projektfremlæggelser i skolens valgfag.

Vi står mål med de faglige krav, som gælder for folkeskolen. Siden 2015 har Herborg Friskole fulgt undervisningsministeriets ”Forenklede Fælles Mål”, herunder målsætning for fagene. Vi vil løbende forholde os til, om skolen på nogle områder vil fravige ”Forenklede Fælles Mål” med henvisning til værdigrundlag og skolekultur samt ønsker om anderledes progression i undervisningsforløbene.

Herborg Friskole har fag som fortælling, powermodul (rammesat fysisk aktivitet) og skolekor som en fast del af elevernes skema. I disse fag følger vi vores egen læseplan, mens vi i de øvrige fag følger de Ny Fælles Mål for folkeskolen. De fleste perioder følger klasserne deres almindelige skemaer, men ind imellem brydes skemaerne op med emneuger, værkstedsdage, fagdage, lejrskoler og andre anderledes skoledage, der understøtter den almindelige undervisning.

Perioder brydes klasserne op, og elevernes inddeles i stedet efter emner, fagområder eller niveau. Der vil løbende foregå udviklingsarbejde på skolen, i forhold til at skabe den bedst mulige undervisning set ud fra et pædagogisk og fagligt perspektiv.
Vi underviser ud fra principperne om cooperative learning og har lang erfaring med at integrere bevægelse og dynamiske læringsprocesser i vores undervisning. Dette er en helt naturlig og velintegreret del af vores undervisning. Vi samlæser nogle klasser og ser kun fordele ved dette. Vi ønsker at prioritere klasser med lav klassekvotient, da vi således kan bevare den tætte kontakt og god tid til hver enkelte elev.

Frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra erfaring

Vi står mål med folkeskolen – og samtidigt har vi friheden som friskole til at tilrettelægge undervisningen ud fra, hvad vi mener og har erfaring med, giver den bedste læring og faglige udvikling.

Vi har flere års erfaring i at undervise ud fra principperne om Cooperative Learning. Dette betyder blandt andet, at dynamiske læringssituationer og fysisk aktivitet er en velintegreret del af vores undervisning. Vores elever har mindst 45 min. bevægelse i løbet af skoledagen – hver dag.

De musisk-kreative fag, de boglige fag og bevægelsesfagene er alle vigtige fag på Herborg Friskole, og de bliver alle prioriteret højt. Vi forventer, at vores elever møder velforberedte og læringsparate til alle fag. Det giver et langt mere dynamisk og udviklende læringsmiljø for alle elever.

Vi samlæser klasserne i flere fag og ser mange fordele ved det. Det styrker de sociale relationer på tværs af årgangene, det understøtter vores trygge læringsmiljø, og vi kan tilgodese den enkelte elev fagligt. Et fast punkt i løbet af vores skoledag er fællestime og powermodul. Disse fag er en vigtig del af vores undervisning, da vi både vil danne og uddanne vores elever.

Sved på panden styrker læringen

Powermodulet er 25 min. med sved på panden. Midt på dagen er alle elever ude og bevæge sig. Og der er fart på. Powermodulet er sjove lege og spil, en ugentlig løbetur, en rask konkurrence, frisk luft og pulsen op.

Vi har flere års erfaring med at integrere bevægelse i vores undervisning. Noget er direkte relateret til anden undervisning – f.eks. læse-stafetter eller matematik-rundbold og foregår i f.eks. dansk og matematiktimerne. Powermodulet er også undervisningstid og vi forventer, at alle er med

Gymnastik og spring er en væsentlig del af idræt og powermodulerne på Herborg Friskole. Vi benytter ofte springcenteret i Kuben og kan tilbyde vores elever undervisning af kompetente lærere med den rette uddannelse.

Masser af luft og plads

Gennem årene har skolen haft fokus på at skabe gode læringsmiljøer til vores elever med blandt andet auditorie, individuelle studiepladser, unge-miljø i 7. – 8. klasse og ikke mindst på det teknologiske, hvor der sket en stor opgradering. Skolen har stor glæde af ”Kuben”, hvor der er et væld af idrætsfaciliteter med blandt andet springgrav. Vores skole fremstår venlig og velholdt. Vi har masser af luft og plads omkring os til at røre sig på. I 2022 er der blevet etableret en ny pavillon, som skaber mulighed for god undervisning primært i fagene naturfag og musik.

Engagerede, nærværende og tydelige voksne

Vi mener, at alle børn har noget, de er gode til, og at alle børn gør deres bedste. Gennem vores anerkendende pædagogik og nære kendskab til den enkelte elev, stræber vi efter ’at finde guldet’ i barnet.

Vi er engagerede, nærværende og tydelige voksne i samværet med eleverne – og vi bidrager med det bedste af os selv. Gennem dialog med eleverne og som troværdige rollemodeller ønsker vi at styrke den enkelte elevs selvindsigt, tro på eget værd og livslyst.
Vi møder vores elever fremadrettet og konstruktivt og tilstræber at omsætte udfordringer til løsningsorienterede handlinger. Vi sætter tydelige rammer for acceptabel adfærd og giver plads til respektfuld dialog – både mellem børn og voksne. Vi inddrager som en vigtig og helt naturlig ting forældrene omkring det enkelte barns og klassens udvikling.

Forventninger og udbytte

Om det gode samarbejde mellem forældre, elever og Herborg Friskole

Du kan forvente af skolen:

 • At personalet arbejder for en god skole, hvor samtale og samarbejde vægtes.
 • At fagligheden vægtes højt, og vi tilstræber at give alle elever udfordringer.
 • At vi ser den enkelte elev og tager udgangspunkt i dennes styrkesider.
 • At vi møder alle elever med respekt og venlighed og arbejder målrettet med elevernes sociale kompetencer.
 • At vi ønsker godt samarbejde og god kontakt til hjemmet.
 • At alle elever er en del af et trygt skolemiljø og får styrket deres personlighed.

Vi forventer af eleven:

 • At du bruger et ordentligt sprog, er venlig, viser hensyn og følger skolens regler.
 • At du tager ansvar for dine handlinger og møder andre med respekt og venlighed.
 • At du møder, er forberedt og deltager aktivt i din skoledag.
 • At du reagerer, hvis du iagttager, at andre har det dårligt.
 • At du, når du går i de ældste klasser, er bevidst om de signaler du udsender i sprog, væremåde, attitude og omtale af andre.

Vi forventer af forældrene:

 • At du i tale og handling viser dit barn, at du værdsætter skolen og dens medarbejdere.
 • At du opmuntrer dit barn til at tro på sig selv.
 • At du samarbejder med skolen, deltager aktivt i møder og bakker op om arrangementer omkring skolen.
 • At du som forælder sørger for, at eleven møder veludhvilet, har spist morgenmad og har medbragt sund mad til en hel skoledag.
 • At du holder dig informeret om, hvad der foregår i og omkring skolen.
 • At du reagerer, hvis du iagttager, at dit barn eller andre har det svært.

Video om den danske friskoletradition

Se videoen om den danske friskoletradition og den nutidige friskoleverden.
Klik på linket: https://youtu.be/hV5CZ7EZWzo?si=ovL9e6O8M4NNrkV2
Filmen er produceret af Friskoleforeningen i 2020.

Herborg Friskole

Kontakt de forskellige afdelinger på Herborg Friskole og børnehus

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Eller ring på (+45) 97 17 17 01