Slide background
Slide background
Slide background

Tilsyn og evaluering

2015 billede af Small

Skolens tilsyn

Skolen er underlagt almindeligt tilsyn. Det betyder, at en ekstern person, som er vælges af forældrekredsen på skolens generalforsamling, fører tilsyn med skolen. Dette tilsyn foregår uanmeldt, og er en sikring af, at skolens undervisning lever op til, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen, og at love og bestemmelser bliver overholdt.

Hans Peter Ravn blev på generalforsamlingen april 2016 valgt som Herborg Friskoles tilsynsførende  for den næste 4-årige periode 

Tilsynsførendes rapport 2020: Rapport v. Hans Peter Ravn.

Tilsynsførendes rapport 2019: Rapport v. Hans Peter Ravn.

Tilsynsførendes rapport 2018:
Rapport v. Hans Peter Ravn.

Tilsynsførendes rapport 2017: Rapport v. Hans Peter Ravn.

Tilsynsførendes rapport 2016: Rapport v. Hans Peter Ravn.

Tilsynsførendes rapport 2015: Rapport v. Skoleleder Karina Degryr.

 Skolens egen evaluering

Det bemærkes, at vi opfatter evalueringer som en kontinuerlig proces, der foretages over tid og med forskellige fokuspunkter. Evaluering er en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde, og den har altid været en del af skolens hverdag, også før, der kom en bestemmelse om, at den skulle foregå. Evaluering er altid relevant, i det omfang den søger svar på, om der er overensstemmelse mellem det vi gør, og det vi tror vi gør?

Skriftlige prøver, projektarbejde og udtalelse

Eleverne afslutter deres skolegang i 8. klasse på Herborg Friskole med skriftlige prøver i dansk, matematik, engelsk og tysk. Ligeledes afsluttes 8. klasse med en studietur, hvor eleverne blandt andet afprøver deres sprogfærdigheder i praksis samt et projektforløb, hvor eleverne arbejder med et selvvalgt emne, udarbejder en synopsis og en praktisk opgave samt fremlægger deres produkt. På baggrund af dette og vores nære kendskab til den enkelte elev udarbejder skolen en udtalelse, der beskriver elevens faglige niveau, tilgang til skolearbejdet samt elevens personlige kompetencer. Eleverne får mundtligt en karakter for både både projekt og skriftlige prøver.

Samarbejde mellem skole og hjem

Der afholdes to årlige samtaler mellem skole og hjem. Her udveksles erfaringer om undervisningen og det enkelte barn. Disse samtaler klarlægger forventninger mellem skole og hjem, så undervisningen kan afvikles bedst muligt.

Undervisningen

Der sættes løbende tid af til en debat mellem skolens medarbejdere, bestyrelse og ledelse om, hvorfor vi holder skole, på hvilket grundlag, vi arbejder og hvordan. Skolelederen orienterer bestyrelsen om pædagogiske og faglige tiltag i personalegruppen. Der er arrangeres jævnligt fællespædagogiske dage, hvor lærere og pædagoger mødes til faglige inspirations- og arbejdsdage. Vi opsøger faglig teori, således at vi hele tiden udfordrer os selv. Jævnligt i løbet af året afholdes pædagogisk råd, hvor vi følger op på den daglige undervisning. Temaer debatteres og undervisning, der skal komme og undervisning, der er afviklet, er på dagsordenen med henblik på at medtænke ideer og erfaringer i undervisningen. Lærerne deltager i tværfaglige teams og fagudvalg med kollegaer fra andre nabofriskoler. Der er nedsat fagudvalg, som skal videreudvikle undervisningen i de enkelte fag, holde den røde tråd samt redegøre for fagets berettigelse. Der er hvert år afsat midler til køb af nye materialer, kurser til medarbejdere m.v.

Ledelsens tilsyn

Ledelsen følger jævnligt lærerne i undervisningen. Herved får ledelsen et kendskab til den enkeltes metodevalg og forvaltning af undervisningen og undervisningssituationen. Der følges op med samtaler om undervisningen både formelt - f.eks. ved medarbejdersamtalerne - og uformelt.

Bestyrelsens beretning 2019

Skolelederens beretning 2019